*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ NHÀ CHÒI LỤC GIÁC 4 M
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 10.4 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 26.4 m2
*/ NHÀ CHÒI LỤC GIÁC 5 M
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 16.0 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 35.0 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.10 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY : 2.855 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI TRÊN : 4.385 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021