2021 TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > 2021 TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19